Inovativnost na svim nivoima

Ulažući u osnovnu oblast rada, energetiku, RUDNAP Group je prepoznao neiskorišćene potencijale i šanse na tržištu i, kroz privatizaciju i kupovine, kao i preko formiranja novih kompanija, postepeno proširio poslovanje na druge poslovne oblasti, postavljajući tako temelje za održivi razvoj.

Strategija RUDNAP Group zasniva se na diferencijaciji uz negovanje kulture inovativnosti na svim nivoima, koja podrazumeva identifikaciju perspektivnih tržišta i neiskorišćenih potencijala na njima, što je praćeno kontinuiranim ulaganjem u istraživanje i razvoj.

Po identifikaciji kompanija sa skrivenim potencijalom na tržištu, kroz dalju efikasnu integraciju u sistem i uz razvijanje njihovih komparativnih prednosti, RUDNAP Group postiže svoj strateški cilj - snažno integrisano poslovanje koje našim akcionarima obezbedjuje stabilnu vrednost.

Efikasnost u restrukturiranju pripojenih kompanija nalazi se u osnovi strategije pripajanja i akvizicija RUDNAP Group i odvija se u tri osnovna koraka:

1. Identifikacija kompanija koje imaju skrivene i neiskorišćene potencijale
2. Strateško restrukturiranje, koje uključuje koncentrisanje na perspektivna tržišta, maksimizaciju efikasnosti i efektivnosti obavljanja poslovnih operacija, kao i finansijsko restrukturiranje, koje sa sobom nosi racionalizaciju troškova i definisanje održivih modela finansiranja
3. Integracija nove kompanije u sistem grupe